Model Based Definition – MBD

När man använder sig av Model Based Definition (MBD) samlar man all väsentlig information om en produkt i en 3D-modell. Denna information definieras en enda gång och alla berörda i ett projekt har sedan tillgång till denna modell samtidigt. Genom att använda sig av MBD kan man reducera både kostnader och ledtider samtidigt som alla får en snabb bild av utvecklingskedjan i sin helhet. Model Based Definition innebär att både enskilda komponenter likaväl som sammansatta enheter definieras av en 3D-modell. Detta görs med hjälp av ett 3D-CAD-system. MBD gör att modellen kan innehålla metadata som designinformation, konfigurationsvarianter och materiallistor. Detta innebär stora fördelar ur ett rent produktionsperspektiv, samtidigt som möjligheten med samlad data är gynnsamt även för ingenjörerna.

Model Based Definition gör att möjligheten att granska en konstruktion under utvecklingen blir bättre. Arbetssättet bidrar till att processen snabbar upp hela vägen från ritbord till färdig produkt.

Men det är inte bara själva processen som blir snabbare. Starten av produktions- och underhålls-beredning får också en tidigare start, samtidigt som teamet av konstruktörer får en snabbare återkoppling. Genom att använda sig av Model Based Definition går det att kapa kostnaderna för både utveckling och produktion, oavsett typ av produkt. Model Based Definition kan användas från allt ifrån att ta fram ett nytt prisvärt fönster från https://nettofonster.se/ till att tillverka missiler. MBD gör det enklare att följa med i arbetet av att ta fram en produkt och samtidigt vara uppdaterad i eventuella konstruktions-ändringar. När man använder sig av Model Based Definition arbetar man med 3D-modeller även inom områden där man traditionellt använt sig av tvådimensionella ritningar. Eftersom alla mått redan finns i modellens meta-data kan man hoppa över flera moment före tillverkningen av produkten.

Att använda sig av MBD medför alltså kortare ledtider samtidigt som det utgör ett kraftfullt verktyg i den tidiga design- och utvecklingsfasen. Eventuella förändringar eller anpassningar går att utvärdera snabbt. Också monteringsunderlag och underlag för tillverknings- och leveranskontroll kan göras snabbt med Model Based Definition i 3D, liksom konstruktionsgranskning. Eftersom alla inblandade har tillgång till samma data och 3D-underlag blir också granskningarna färre. Genom att använda sig av MBD kortar man alltså ned beslutsvägar, kan reducera granskningar och på så sätt korta ned tiden från konstruktion till den färdiga produkten.

En annan fördel som man får genom att arbeta med MBD är en bättre insyn i själva utvecklingsarbetet. Alla berörda får en möjlighet att vara insatta och uppdaterade om viktiga saker som till exempel eventuella ändringar i en konstruktion. På detta sätt går det att följa arbetet genom konstruktionens alla faser på ett enkelt och smidigt sätt. Att använda sig av Model Based Definition är ett sätt att effektivisera design och produktion av en artikel.