3 kreativa designmetoder

På ett mycket enkelt sätt skulle en designmetod kunna liknas vid att vara något mittemellan en konstnärs och ingenjörs arbetsmetoder. Designprocessen är till skillnad mot hur en ingenjör arbetar mer lösningsorienterad framför problemorienterad samt mer mångsidig, lekfull och utforskande.

Designers metoder ska helt enkelt vara kreativa och de går ut på att tillfälligtvis glömma bort sitt vuxenbeteende, “skaka om” saker och ting, bygga, lära och remixa olika saker. Dock är skillnaden mellan en designer och en konstnär att designern oftast har bestämda uppdrag att uppfylla, och den färdigställda designen ska vara till en praktisk nytta, som till exempel utformningen av menyknappar till en smartphone.

Meningen med en kreativ designprocess är att testa en varierad palett av potentiella prototyper. Någon kommer att väljas ut, implementeras och kommersialiseras. Den kommer förmodligen att massproduceras och användas av många personer under en oöverskådbar tid. Just därför är det bra att få insyn i vilka kreativa designmetoder som finns. Här beskrivs tre stycken som både är lekfulla och utforskande. Givetvis finns ingen “korrekt” metod för en designutmaning, däremot ökar chansen för en lyckad design med en utökad arsenal av verktyg.

Collage

Med bilder är det möjligt att på ett visuellt sätt uttrycka känslor, idéer och önskningar som annars skulle vara svåra att formulera och greppa verbalt eller i text. Dock sätter bara fantasin gränser i vad som kan presenteras i ett collage då även symboler, ljudklipp, teckensnitt och allt möjligt som kan presenteras på ett gripbart sätt. Meningen med det hela är att hitta möjliga mönster och gemensamma teman.

Fotostudie

Ett steg längre är att göra en fotostudie av en eller flera frivilliga personer som spelar in delar av sin vardag. På detta sätt kan unika upptäckter göras om användares beteenden och prioriteringar. Exempelvis kanske upptäcks det att många användare lider av ventilationsproblem i hemmet, och att designen behöver anpassas efter denna begränsning, förutom att de givetvis borde besöka radea.se för att åtgärda problemet. Hursomhelst är målet precis som med collage att hitta en röd tråd, ett mönster eller teman som kan inge inspiration för lösningar.

Kognitiv genomgång

Kognitiv genomgång, även kallad för cognitive walkthrough på engelska, är en smart metod som benar ut hur en användare interagerar med en design. Metoden är lämplig att använda när designprocessen har kommit en lite längre bit på vägen och det finns någon form av prototyp, modell eller gränssnitt att utvärdera och finjustera. Metoden går ut på att systematiskt fråga användaren hur denne tänker vid varje steg i en användning. Tanken är att designen ska vara intuitiv och inte kräva någon ansträngande tankeverksamhet.

Vid varje steg ställs dessa psykologiska frågor:

  • Kommer användare att förstå vad som ska göras?
  • Kommer användare att hitta hur det görs?
  • Kommer användare att förstå vad som uppnås genom åtgärden?
  • Kommer användare att ges begriplig feedback? Kommer alltså användare uppfatta att det de gjort är korrekt och fortsätta med nästa åtgärd?