3D och industridesign

Industridesign innebär att man designar produkter, som sedan ska framställas industriellt genom massproduktion. När designen sker skapas modellen som ska framställas i förväg, genom olika kreativa processer. Dessa kan vara vitt skilda och varierade. Något som ofta influerar designprocessen är de material som kommer att användas i framställningen av produkten. Hur produktionsprocessen kommer att gå till påverkar också designen, liksom den affärsstrategi som kommer att användas. En industridesigner arbetar med att hitta lösningar på problem, där det ingår att finna rätt form, skapa användbarhet, rätt funktion, och en ergonomisk produkt. Andra viktiga aspekter är att se till att produkten är designad för att avspegla varumärket på ett tydligt sätt, kunna marknadsföras så att säljmålen uppnås, och vara framställd på ett hållbart sätt.

KTH har en del information om industridesign.

Industridesignens historia

Långt tillbaka i tiden var det enstaka hantverkare som stod för design och formgivning av de produkter de framställde. Detta var före industrialiseringen, där en enda form började massproduceras till en lång rad identiska produkter. Urbaniseringen, där allt fler människor flyttade från landet in i städer, gjorde att människors konsumtion förändrades kraftigt. Stadsbor hade en mycket mindre möjlighet att själva framställa de bruksföremål de behövde i sina dagliga liv, och behövde därför tillgång till affärer och köpmän som kunde erbjuda dessa föremål i större mängder. En annan faktor som påverkade industridesignen var imperialismen, där vissa nationer strävade efter att utvidga sina områden till kolonier, eller imperier. Det gjorde att designen av vanliga bruksföremål påverkades av influenser från andra kulturer.

Samarbete med andra

Industridesign innefattar studier av föremåls funktion och form, men också hur produkten samverkar med användaren och omgivningen. En industridesigner arbetar ofta i mindre skala, och inte med större system. De arbetar ofta tillsammans med människor från andra yrkeskategorier, till exempel ingenjörer, för att skapa en fullvärdig produkt både funktions- och formmässigt.

Det finns beröringspunkter mellan industridesign och ingenjörsdesign. För en ingenjör brukar fokus ligga på hur produkten används; dess funktionalitet. Detta till skillnad från industridesign, där det centrala i stället är den estetiska aspekten, och användargränssnittet (där det är applicerbart).

Industridesign är transdisciplinärt, där den yrkesverksamma personen använder sin kreativitet för att lösa problem. Målet är att skapa en produkt, eller i vissa fall ett system eller en tjänst, som fungerar på ett så bra sätt som möjligt.